Aria nekretnine Obilićev venac 18-20/lokal 5.05

Aria nekretnine


Aria nekretnine  011/ 328-1385 Naš cilj je zadovoljstvo naših klijenata. Poverenje u odnos koji se stiče na osnovu vremena i dobrog rada. Poverite nam prodaju ili zakup svoje nekretnine i dobit ćete profesionalnu i efikasnu uslugu koju zaslužujete.

Obavite proces kupovine, prodaje ili zakupa sigurno i sa minimalnim stresom, od početka do kraja.


Prihvatanje pravila i uslova korišćenja sajta
Arianekretnine.rs vlasništvo je Aria Nekretnina Beograd. Upotrebom ovog sajta korisnik potvrđuje da je pročitao, razumeo i prihvatio ova pravila i uslove korišćenja i slaže se da je obavezan da ih poštuje. Ukoliko korisnik ne prihvata ova pravila i uslove korišćenja, ne treba da koristi ovaj internet sajt.

Autorska prava
Sav materijal na ovom internet sajtu je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima. Sav sadržaj korisnik može da pregleda, kopira, štampa ili preuzme isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe.

Politika privatnosti
Zadržavamo pravo da putem sajta prikupljamo lične podatke klijenata prilikom prijema kontakt formi „Oglasite nekretninu“, „Tražimo za vas“ i „Kontakt“. Posvećeni smo zaštiti svih informacija koje sakupljamo i čuvamo o klijentima i koristimo isključivo u svrhu obrade zahteva klijenata. Svako prikupljanje takvih informacija sprovodi se u skladu sa ovom Politikom privatnosti kao i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Sve standardne mere predostrožnosti se preduzimaju kako bi se sprečio neovlašćen pristup ovim podacima.

Neke stranice ovog sajta bi mogle pohranjivati određene pakete informacija poznate kao „cookies” (kolačići) na vašem računaru. Kolačići nam daju odgovor na pitanje kako i kada je stranica ovog sajta posećena i koliko ljudi je posetilo. Ova tehnologija ne sakuplja informacije o vašem ličnom identitetu, umesto toga, informacije se nalaze u zbirnoj formi. Svrha ove tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unapredimo naš sajt.

Isključenje odgovornosti
Podaci se ažuriraju svakodnevno i trudimo se maksimalno da sav sadržaj na sajtu bude prikazan sa ispravnim tekstovima, karakteristikama i fotografijama.

Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije na sajtu u potpunosti ispravne, tačne, potpune i autentične. Zadržavamo pravo na korekciju sadržaja (teksta i fotografija) ponuda dostavljenih od strane klijenata, ne menjajući najznačajnije karakteristike ponuda


OPŠTI USLOVI POSLOVANJA
I OPŠTE ODREDBE
Opštim uslovima poslovanja Radmila Milić Pr Agencij za nekretnine “ARIA NEKRETNINE” Obilićev venac 18-20/5.05,Beograd, upisane u Registar posrednika pod brojem 1057, matični broj 65298228, PIB 111269856 (u daljem tekstu Posrednik) u skladu sa članom 28. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, uređuje se poslovni odnos između Posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i Nalogodavca ( fizičkog ili pravnog lica ). Zaključenjem Ugovora o posredovanju, Nalogodavac potvrđuje da prihvata, odnosno da je upoznat i saglasan sa odredbama Opštih uslova poslovanja Agencije za nekretnine "ARIA NEKRETNINE".

Posredovanje se vrši na osnovu Ugovora o posredovanju u prometu,odnosno zakupu nepokretnosti, koji zaključuju Nalogodavac i Posrednik.

Nalogodavac može imati zaključene Ugovore o posredovanju sa više posrednika istovremeno (osim u slučaju ekskluzivnog posredovanja).

Prodavac/zakupodavac u svojstvu Nalogodavca je obavezan da posredničku naknadu isplati Posredniku koji ga je prvi doveo u vezu sa potencijalnim zakupcem/kupcem. U slučaju da Posrednik dovede u vezu sa Nalogodavcem (zakupodavcem/kupcem ) lice koje je već razgledalo predmetnu nepokretnost, Nalogodavac ( zakupodavac/prodavac ) je obavezan da o tome upozna Posrednika, kako bi se izbegli potencijalni sporovi između Nalogodavca i Posrednika i posrednika međusobno, a u slučaju da to ne učini, smatraće se da je Nalogodavac sa potencijalnim zakupcem, prvi put doveden u vezu posredstvom Posrednika Agencije za nekretnine "Aria Nekretnine".

Kupac/zakupac u svojstvu Nalogodavca je obavezan da neposredno pre razgledanja nepokretnosti potpiše Posredniku Potvrdu o prezentaciji nepokretnosti, u kojoj potvrđuje da mu je predmetna nepokretnost prvi put prezentovana posredstvom Posrednika.

U slučaju da Kupac/zakupac odbije da potpiše Potvrdu iz prethodnog stava, Posrednik nije obavezan da mu predmetnu nepokretnost pokaže. U slučaju da je Posrednik prezentovao predmetnu nepokretnost kupcu/zakupcu i pored odbijanja kupca/zakupca da potpište Potvrdu o prezentaciji nepokretnosti, pa kupac/zakupac ( ili sa njim povezana lica navedena u delu III, alineja šest, ovih Opštih uslova poslovanja) zaključi Ugovor o zakupu predmetne nepokretnosti, činjenica da je kupca/zakupca u vezu sa prodavcem/zakupodavcem doveo Posrednik dokazivaće se drugim dokaznim sredstvima – svedocima, pisanom ili elektronskom dokumentacijom, sms porukama i sl.

II OPIS POSLOVA KOJE JE POSREDNIK DUŽAN DA OBAVI, PRAVA POSREDNIKA PRILIKOM POSREDOVANJA, EKSKLUZIVNO POSREDOVANJE I OBAVEZE NALOGODAVCA
Obaveze i prava Posrednika

da zaključi Ugovor o posredovanju sa Nalogodavcem u pisanoj formi ili elektronskom obliku u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska trgovina
da nastoji da nađe i dovede u vezu sa Nalogodavcem lice radi zaključenja pravnog posla
da Nalogodavcu pruži objektivno mišljenje o iznosu zakupnine/prodajne cene nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima
da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji zakup/prodaja je predmet posredovanja i da Nalogodavcu naročito predoči moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti, upisana prava odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti i ograničenje u zakupu/prodaji nepokretnosti u skladu sa posebnim propisima
da obavi potrebne radnje u cilju predstavljanja ( prezentacije ) nepokretnosti na tržištu, da postavi oglas u vezi sa zakupom/prodajom nepokretnosti na odgovarajući način i da izvrši sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne, unapred iskazane troškove
da omogući razgledanje nepokretnosti
da čuva podatke o ličnosti Nalogodavca, a po pisanom nalogu Nalogodavca i da čuva kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti, u vezi sa čijim zakupom/prodajom posreduje ili u vezi sa tom nepokretnosti ili o poslu za koji posreduje
da obavesti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za predmetni posao koje su mu poznate
da posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključenja ugovora o zakupu/prodaji
da prisustvuje kod zaključenja pravnog posla
Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s drugim licem ( fizičkim ili pravnim ) o pregovaranju za zaključenje pravnog posla, ako je Nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu sa drugim licem sa kojim je pregovarao za zaključenje pravnog posla, a posebno ako je:

neposredno odveo ili uputio Nalogodavca, ili treće lice na razgledanje predmetne nepokretnosti
organizovao susret između Nalogodavca i trećeg lica ( ili njegovog predstavnika – punomoćnika, srodnika i sl. ) radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla
Nalogodavcu saopštio ime, broj telefona, telefaksa, ili e-adrese trećeg lica zainteresovanog za zaključenje pravnog posla, ili ako mu je saopštio tačnu lokaciju tražene nepokretnosti
Posrednik ima pravo da, uz saglasnost Nalogodavca ( prodavca/zakupodavca ) fotografiše ili napravi video zapis nepokretnosti čiji promet je ugovoren Ugovorom o posredovanju. Sačinjene fotografije, odnosno video zapise Posrednik ne sme koristiti u druge svrhe, osim u svrhu prezentacije predmetne nepokretnosti potencijalnim kupcima/zakupcima, odnosno oglašavanjem na sajtovima u vlasništvu Posrednika, portalima za nekretnine i putem oglasa na internetu.

Posrednik ima pravo da, u pisanoj odnosno elektronskoj formi, zaključi Ugovor o potposredovanju, kojim će, u celini ili delimično, preneti svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju na drugog posrednika, ako se Nalogodavac sa ovim izričito saglasio u Ugovoru o posredovanju. Posrednik je dužan da kopiju Ugovora o potposredovanju preda Nalogodavcu u roku od tri dana od dana zaključenja tog ugovora.

Posrednik ima pravo da za izvršene usluge ispostavi račun Nalogodavcu, u skladu sa zaključenim Ugovorom o posredovanju i ovim Opštim uslovima poslovanja.

Ekskluzivno posredovanje

Nalogodavac se može obavezati izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju, da u ugovorenom roku neće lično dati u zakup/prodaju nepokretnost koja je predmet Ugovora o posredovanju, niti će angažovati drugog posrednika za posredovanje u vezi njenog prometa.

Ako za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju Nalogodavac zaključi pravni posao u vezi sa predmetnom nepokretnosti, za koji je posredovao drugi posrednik, ili lično, bez posredovanja bilo kog posrednika, dužan je da Posredniku sa kojim je ugovorio ekskluzivno posredovanje na ime naknade štete plati iznos ugovorene posredničke naknade.

Posrednik je dužan da u Ugovoru o posredovanju posebno upozori Nalogodavca na značenje i pravne posledice klauzule o ekskluzivnom posredovanju.

Obaveze Nalogodavca

da obavesti Posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja
da Posredniku da na uvid originale isprava koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnost, koje je predmet zakupa/prodaje, odnosno da upozori Posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti
da osigura Posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme
da obavestiti Posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti, što posebno uključuje tačne podatke o ceni, lokaciji, strukturi i dr
da isplati Posredniku ugovorenu posredničku naknadu, u slučaju realizacije ugovorenog posla, kao i slučajevima iz dela III ovih Opštih uslova poslovanja. Ukoliko je posebno ugovoreno, da nadoknadi Posredniku i druge dodatne troškove nastale tokom posredovanja
da obavesti Posrednika pisanim putem ili u elektronskoj formi o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom, a sve u roku od tri dana od nastale promene
da odmah obavesti Posrednika da je lice kome je preko Posrednika prezentovana nepokretnost ( ili sa njim povezano lice ) pokazalo interesovanje da bez Posrednika zaključi Ugovor o zakupu/kupoprodaji nepokretnosti ili obavi neki drugi pravni posao koji je posledica rada Posrednika
III OSTVARIVANJE PRAVA NA POSREDNIČKU NAKNADU
Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu u trenutku zaključenja Ugovora za koji je posredovao, osim ako Posrednik i Nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na posredničku naknadu stiče u momentu Predugovora tj davanjem kapare ili avansa s tim da naknadni odustanak stranaka od zaključenja glavnog ugovora nema uticaja na ostvarenu posredničku naknadu.

Posrednik ne može da zahteva delimično plaćanje posredničke provizije unapred, odnosno pre kaparisanja, zaključenja Predugovora, odnosno Ugovora, za koji je posredovao, u skladu sa prethodnim stavom.

Iznos posredničke naknade, odnosno način određivanja iznosa posredničke naknade, kao i vrsta i visina troškova za dodatne usluge Posrednika, utvrđeni su Cenovnikom posredničkih usluga koji je sastavni deo ovih Opštih uslova poslovanja.

Troškove pribavljanja potrebne dokumentacije kojom se dokazuje svojina na predmetnoj nepokretnosti ( izvod iz Katastra i sl ), a koja je potrebna za promet predmetne nepokretnosti snosi Nalogodavac, ako nije drugačije ugovoreno u Ugovoru o posredovanju.

Posrednik može da ugovori pravo na naknadu dodatnih troškova nužnih za izvršenje naloga, bez obzira na uspeh posredovanja i zatraži da mu se unapred plate sredstva za određene izdatke, ako je to izričito navedeno u Ugovoru o posredovanju.

Posrednik ima pravo na posredničku naknadu ako bračni, odnosno vanbračni drug, potomak, roditelj, kao i druga lica povezana sa licem sa kojom je Posrednik doveo u vezu Nalogodavca, zaključi pravni posao za koji je Posrednik posredovao.Povezanim licima će se pored navedenih srodnika smatrati I roditelji bračnog druga, njegova braća I sestre, kao I pravno lice koje u vlasništvu (suvlasništvu) potencijalnog kupca, ili njegovih srodnika navedenih u ovom stavu, kao I lica koja su sa njim prisustvovala prezentaciji nepokretnosti.

Ako nakon prestanka važenja Ugovora o posredovanju na osnovu otkaza Nalogodavca, a u roku ne dužem od mesec dana od dana prestanka važenja ugovora, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je neposredna posledica Posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja Ugovora o posredovanju, dužan je da posredniku plati ugovorenu posredničku nagradu u celini, osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.

Posrednik, odnosno potposrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako sa Nalogodavcem, u svoje ime, kao ugovorna strana, zaključi ugovor o prometu nepokretnosti koji je predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor sa Nalogodavcem zaključi lice koje za Posrednika, odnosno za potposrednika obavlja poslove posredovanja.

IV ODGOVORNOST ZA ŠTETU
Posrednik u obavljanju posredovanja, odnosno drugih radnji u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja, mora postupati sa pažnjom dobrog privrednika.

Posrednik odgovara Nalogodavcu u skladu sa Zakonom, za štetu koja je nastala usled neispunjenja ugovornih obaveza preuzetih Ugovorom o posredovanju i navedenim u ovim Opštim uslovima poslovanja od strane Posrednika.

Posrednik ne snosi odgovornost za izvršenje obaveza bilo koje od ugovornih strana u prometu, koje su međusobno preuzele u zaključenom Ugovoru (Predugovoru).

Posrednik ne odgovara za kvalitet nepokretnosti koja je predmet zakupa, niti za skrivene mane (osim u slučaju da mu je zakupodavac u pisanoj formi saopštio da nepokretnost ima skrivenu manu, a on tu informaciju prikrio od kupca/zakupca).


Aria nekretnine  060/028 -0481